Våldtäkt är djupt rotat i islamsk kultur

Det blev en väldig uppståndelse idag när en företrädare för SD skrev på Facebook att ”våldtäkt är djupt rotat i islamsk kultur”. Jag kan inte förstår uppståndelsen, då det är ett helt korrekt påstående.

Vad är våldtäkt? I dessa dagar av växande radikalfeminism så är det många som till och med definierar en oönskad blick som ett övergrepp, men vi behöver inte gå så långt för att hitta stöd för påståendet. Det räcker att hålla fast vid en mycket strikt definition som jag tror att de flesta kan hålla med om: våldtäkt är när en person utför samlag eller en handling motsvarande samlag med någon annan mot dennes vilja, genom att använda våld, tvång eller hot om våld.

Islam definieras helt av deras heliga bok, Koranen, som enligt muslimer är Guds ord. Alltså inte en tolkning, utan Guds perfekta ord. Vad säger då Koranen om mannens rätt till kvinnans kropp? För att undvika misstolkningar har jag valt att använda mig av tre olika Koranöversättningar:

  • 2:223 Era hustrur är en åker för er; besök alltså er åker efter behag, men uträtta också något gott för egen räkning! (övers. K V Zetterstén (KVZ))
  • 2:223 Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. (övers. Knut Bernström (KB)
  • 2:223. Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av denna förmån hur ni vill, så länge ni upprätthåller rättfärdighet. (http://www.underkastelse.org/koranen/koran_sv.html )

Alltså: så länge mannen ”upprätthåller rättfärdighet” så får han “beträda sin åker”, ”njuta av denna förmån” hur han vill. Vad betyder det då att vara rättfärdig? Kanske betyder det att man skall respektera alla människors lika rättigheter? Nja, inte riktigt. Tidigare i samma Sura, vers 177 så definieras rättfärdighet:

  •  2:177. Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.

Att männens rätt står över kvinnans är också tydligt på andra ställen:

  • 4:35 Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de har, därfär ska också de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så varna dem, skilj dem från bädden och aga dem, men om de då lyder er, så sök ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor. (KVZ)
  • 4:34 Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]. (KB)
  • 4:34. Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig.

Om mannen enligt Guds heliga och perfekta ord har rätt till sin hustrus kropp när han vill, och har rätt att tillrättavisa henne handgripligen om hon är ”uppstudsig” och vägrar honom sin gudagivna rätt, hur kan man tolka det på något annat sätt än att våldtäkt är djupt rotat i islamsk kultur?

2 responses to “Våldtäkt är djupt rotat i islamsk kultur

  1. Pingback: Tredje statsmakten skapar falskt konsensus | En arg liberals tankar·

  2. Pingback: Strukturer existerar bara när det passar vänstern | En arg liberals tankar·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s